Azionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0415415800 Vontobel Fund - Belvista Commodity I USD 74,900 75,090 1,4819 5,8034 -8,8161 LU0415416287 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 65,910 66,080 0,7159 3,0601 -13,0708 LU0415415479 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 43,330 43,440 0,6812 2,2991 -15,0569 LU0415415636 Vontobel Fund - Belvista Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 33,450 33,540 0,2698 -1,2692 -13,2746 LU0415416444 Vontobel Fund - Belvista Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 61,860 62,030 0,2918 -0,5146 -11,4261 LU0415414829 Vontobel Fund - Belvista Commodity (USD) B USD 54,970 55,120 1,4483 4,9768 -10,9515 LU0415415123 Vontobel Fund - Belvista Commodity (USD) C USD 89,230 89,470 1,4458 4,3449 -12,5318 LU0759371999 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 52,570 52,760 1,6169 2,6725 -20,8106 LU0759372450 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 55,660 55,860 1,6137 3,4496 -18,9830 LU0759372021 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 54,000 54,190 0,7087 -2,0852 -19,7503 LU0759372534 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 56,870 57,060 0,7262 -1,3016 -18,3723 LU0759371569 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (USD) B USD 61,240 61,450 2,1676 3,2249 -15,7342 LU0759372880 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (USD) I USD 64,760 64,980 2,1846 4,0050 -13,8708 LU0278091896 Vontobel Fund - China Stars Equity A USD 228,080 227,270 3,6425 23,6393 45,8690 LU0278091979 Vontobel Fund - China Stars Equity B USD 262,740 261,820 3,6457 23,6659 45,9062 LU0278092191 Vontobel Fund - China Stars Equity C USD 265,370 264,440 3,6280 22,9268 43,2997 LU0278092514 Vontobel Fund - China Stars Equity I USD 253,930 253,030 3,6686 24,8026 49,9697 LU0384405519 Vontobel Fund - Clean Technology A EUR 364,020 361,010 2,9556 32,3036 31,0251 LU0384405600 Vontobel Fund - Clean Technology B EUR 368,460 365,400 2,9563 32,3064 31,0266 LU0384405949 Vontobel Fund - Clean Technology I EUR 406,010 402,630 2,9986 33,4550 34,4805 LU0040506734 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD 696,720 690,170 2,6334 18,7740 26,4453 LU0040507039 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 849,390 841,400 2,6325 18,7818 26,4572 LU0137006218 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD 222,420 220,330 2,6202 18,0758 24,2055 LU0278093082 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I USD 214,600 212,570 2,6613 19,8418 29,8596 LU0858753618 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (Hdg) EUR 108,720 107,700 1,4747 12,7930 26,5359 LU0218912235 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (Hdg) EUR 209,870 211,550 0,9136 11,1658 20,6427 LU0333249109 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (Hdg) EUR 189,640 188,530 1,6836 10,9850 19,5034 LU0368556220 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (Hdg) EUR 138,840 139,960 0,9819 12,1849 23,8427 LU0120692511 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity A EUR 253,930 254,660 2,6893 28,2638 30,4595 LU0120694483 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity B EUR 273,840 274,630 2,6887 28,2743 30,4746 LU0137005756 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity C EUR 234,240 234,140 0,7484 27,8812 27,7348 LU0278089486 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity I EUR 208,950 208,850 0,7862 29,7665 33,4717 LU0153585053 Vontobel Fund - European Value Equity A EUR 301,380 299,130 1,3110 27,2182 22,4812 LU0153585137 Vontobel Fund - European Value Equity B EUR 334,700 332,200 1,3107 27,2188 22,4841 LU0153585210 Vontobel Fund - European Value Equity C EUR 230,390 228,670 1,2970 26,4559 20,3018 LU0278085062 Vontobel Fund - European Value Equity I EUR 188,370 186,960 1,3341 28,3262 25,6973 LU0084408755 Vontobel Fund - Far East Equity B USD 580,280 581,340 3,7158 19,4510 36,3476 LU0084450369 Vontobel Fund - Far East Equity A USD 499,580 500,500 3,7154 19,4479 36,3390 LU0137007026 Vontobel Fund - Far East Equity C USD 237,350 235,670 3,1201 20,7755 32,6612 LU0278091540 Vontobel Fund - Far East Equity I USD 221,850 220,280 3,1627 22,5690 38,6321 LU0368556733 Vontobel Fund - Far East Equity HI (Hdg) EUR 166,020 166,340 1,7841 13,7747 32,4874 LU0218912409 Vontobel Fund - Far East Equity H (Hdg) EUR 202,200 202,580 1,7256 12,7656 29,1188 LU0384406087 Vontobel Fund - Future Resources A EUR 179,130 177,840 3,1023 3,9714 -14,0303 LU0384406160 Vontobel Fund - Future Resources B EUR 180,290 178,990 3,1053 3,9795 -14,0207 LU0384406244 Vontobel Fund - Future Resources C EUR 168,170 166,960 3,0769 3,3557 -15,5561 LU0384406327 Vontobel Fund - Future Resources I EUR 198,730 197,300 3,1453 4,8818 -11,7658 LU0218910023 Vontobel Fund - Global Equity A USD 324,820 325,750 3,8142 28,7976 46,9578 LU0218910536 Vontobel Fund - Global Equity B USD 339,260 340,230 3,8138 28,7978 46,9572 LU0218910965 Vontobel Fund - Global Equity C USD 318,840 319,760 3,7760 28,0263 44,3376 LU0278093595 Vontobel Fund - Global Equity I USD 261,420 259,440 2,5718 31,1301 47,7449 LU0218911690 Vontobel Fund - Global Equity H (Hdg) EUR 171,640 172,150 2,3433 21,9727 40,2861 LU0333249364 Vontobel Fund - Global Equity HC (Hdg) EUR 283,260 283,380 2,6156 21,6753 38,2363 LU0368555768 Vontobel Fund - Global Equity HI (Hdg) EUR 202,090 202,690 2,4018 23,0455 43,8158 LU0129603287 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A USD 231,910 232,420 2,5854 17,9169 21,4668 LU0129603360 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B USD 285,240 285,860 2,5877 18,0306 21,7720 LU0278093322 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) I USD 136,830 135,990 1,5838 21,0875 22,4606 LU0219097184 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H (Hdg) EUR 142,780 143,100 1,1333 11,6865 16,0247 LU0368556063 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) HI (Hdg) EUR 120,010 120,280 1,1718 12,6960 19,0575 LU0035748226 Vontobel Fund - Japanese Equity A JPY 6125,000 6126,000 13,7516 4,9225 7,9308 LU0035748655 Vontobel Fund - Japanese Equity B JPY 7452,000 7453,000 13,7572 4,9245 7,9362 LU0278094999 Vontobel Fund - Japanese Equity I JPY 9591,000 9593,000 14,4131 5,6163 10,1117 LU0138258404 Vontobel Fund - New Power A EUR 147,210 146,240 21,7517 8,0044 20,5868 LU0138259048 Vontobel Fund - New Power B EUR 148,500 147,530 21,7413 8,0000 20,5847 LU0138259550 Vontobel Fund - New Power C EUR 132,810 131,940 21,3542 7,3472 18,4323 LU0278090906 Vontobel Fund - New Power I EUR 116,850 116,080 22,3048 8,9307 23,7425 LU0384409180 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity A USD 372,950 379,540 3,7781 17,5362 41,3026 LU0384409263 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD 389,710 396,590 3,7789 17,5411 41,3152 LU0384410279 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I USD 429,750 437,330 3,8298 18,5631 45,0410 LU0384409693 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H (Hdg) EUR 342,670 348,740 2,5467 11,6189 35,8723 LU0384409933 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI (Hdg) EUR 374,590 381,230 2,6049 12,6112 39,1855 LU0571085330 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD 156,510 154,570 3,5577 24,7831 42,7622 LU0571085413 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 163,880 161,850 3,5552 24,8017 42,7949 LU0571085686 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders I USD 176,430 174,230 3,5819 25,8971 46,5658 LU0848325295 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders A USD 154,950 155,550 4,4508 24,4199 26,3865 LU0848325378 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders B USD 159,930 160,560 4,4436 24,4192 26,4284 LU0848326186 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) CHF 139,520 140,070 4,0949 24,1839 19,2109 LU0848326269 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) EUR 143,070 143,640 2,9651 17,7919 20,4496 LU0129602552 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity A CHF 244,490 247,690 3,8099 29,7044 34,9386 LU0278085229 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity I CHF 172,010 171,610 2,0331 32,3015 35,7078 LU0035763456 Vontobel Fund - US Equity A USD 1264,620 1257,350 2,4422 32,2391 49,4909 LU0035765741 Vontobel Fund - US Equity B USD 1580,950 1571,870 2,4419 32,2389 49,4899 LU0137005913 Vontobel Fund - US Equity C USD 387,570 385,350 2,4269 31,4491 46,8275 LU0278092605 Vontobel Fund - US Equity I USD 324,150 322,280 2,4691 33,3982 53,4326 LU0368557038 Vontobel Fund - US Equity HI (Hdg) EUR 331,470 331,560 2,5271 23,9928 50,5929 LU0218912151 Vontobel Fund - US Equity H (Hdg) EUR 266,420 266,500 2,4653 22,9385 46,8364
Obbligazionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0218908985 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A CHF 78,680 78,670 1,2595 10,3846 3,6086 LU0218909108 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF 108,150 108,140 1,2584 10,4180 3,7032 LU0278084842 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF 109,610 109,590 0,3615 8,8188 2,9813 LU0105717663 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A EUR 95,620 95,570 0,3990 7,3764 7,6588 LU0105717820 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR 165,160 165,060 0,4012 7,0868 7,4072 LU0137004866 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C EUR 174,800 174,710 0,0916 6,8525 5,9844 LU0278087514 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) I EUR 128,750 128,680 0,1089 7,3991 8,2206 LU0080215030 Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR 38,880 38,860 0,9346 7,1432 7,0457 LU0080215204 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR 145,690 145,610 0,9493 7,3460 7,5520 LU0137004601 Vontobel Fund - Eastern European Bond C EUR 187,630 187,380 0,8980 8,0009 5,8502 LU0278087431 Vontobel Fund - Eastern European Bond I EUR 142,620 142,420 0,9199 9,0284 8,9867 LU0563307551 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond A USD 61,020 60,960 0,9672 9,0502 4,0646 LU0563307718 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD 97,190 97,090 0,9603 9,4333 5,2078 LU0563307809 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond C USD 140,650 140,510 0,9510 8,9948 3,9429 LU0563307981 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond I USD 102,920 102,810 0,9788 10,1588 7,2996 LU0563308369 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) CHF 80,830 80,760 0,1901 6,5677 0,2493 LU0563308443 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) EUR 85,250 85,170 -0,2107 2,9216 2,1447 LU0752070267 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF 97,800 97,450 0,7449 9,8105 5,5060 LU0752071745 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 109,170 108,900 0,9431 10,0282 5,6620 LU0926439562 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD 138,610 138,200 1,9992 16,9703 15,4008 LU0926439729 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD 144,040 143,600 2,0227 17,6526 17,4120 LU0926439992 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (Hdg) EUR 124,670 124,300 0,8331 10,1228 12,5892 LU0926440222 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (Hdg) EUR 129,250 128,860 0,8348 10,6972 14,3907 LU0153585566 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A EUR 110,190 110,220 0,0999 8,5525 8,2251 LU0153585723 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 184,430 184,470 0,0977 8,5840 8,3226 LU0153585996 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C EUR 225,650 225,710 0,0887 8,1632 7,0852 LU0278087860 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR 172,810 172,850 0,1101 9,1937 10,1683 LU0035744233 Vontobel Fund - Euro Bond A EUR 154,100 154,160 0,1104 7,8235 8,9201 LU0035744829 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR 427,900 428,050 0,1100 7,8241 8,9525 LU0278087357 Vontobel Fund - Euro Bond I EUR 176,760 176,820 0,1246 8,4351 10,8144 LU0414968270 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR 135,170 134,790 0,6328 4,6937 -6,0210 LU0414968353 Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR 179,740 179,240 0,6270 4,2817 -7,1399 LU0414968437 Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR 144,040 143,640 0,6499 5,3078 -4,3496 LU0416932159 Vontobel Fund - Global Convertible Bond A EUR 130,540 130,170 0,6399 4,7000 -6,0192 LU0414968601 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (CHF) H (Hdg) CHF 126,260 125,900 1,0499 8,2782 -8,2800 LU0414968783 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (USD) H (Hdg) USD 147,910 147,490 1,8113 10,9920 -4,5072 LU0571066462 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR 137,200 137,040 0,3291 8,2104 6,5466 LU0571066975 Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR 143,090 142,920 0,3366 8,7971 8,3687 LU0571067437 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) CHF 131,650 131,490 0,7547 11,9214 4,0643 LU0571067601 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) USD 149,680 149,500 1,4958 14,5717 8,2167 LU0756125596 Vontobel Fund - High Yield Bond AS EUR 89,010 89,000 0,8383 7,3060 2,9950 LU0035736726 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF 125,050 125,290 0,8078 6,3080 -0,8004 LU0035738771 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B CHF 243,650 244,120 0,8099 6,3111 -0,7920 LU0137003116 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond C CHF 191,680 192,050 0,8002 5,8967 -1,9395 LU0278084768 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF 136,780 137,040 0,4697 6,2663 -0,0744 LU0129602636 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B CHF 249,500 252,770 3,8099 29,6985 34,9301 LU0035744662 Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD 116,480 116,300 1,3598 13,9984 9,9147 LU0035745552 Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD 365,880 365,330 1,3488 13,8740 9,9946 LU0278091383 Vontobel Fund - US Dollar Bond I USD 167,860 167,600 1,3637 14,0436 10,7369
Partner
Top