Azionari
ISIN Nome fondo Classe Valuta NAV OD NAV PR YTD Y1 Y3
LU0415416287 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 78,640 82,300 21,6437 34,4961 8,5031
LU0278091896 Vontobel Fund - China Stars Equity A USD 257,610 257,580 2,3618 22,1518 7,1109
LU0278091979 Vontobel Fund - China Stars Equity B USD 299,920 299,890 2,3621 22,1661 7,1381
LU0278092191 Vontobel Fund - China Stars Equity C USD 300,410 300,390 2,1101 21,4373 5,2275
LU0278092514 Vontobel Fund - China Stars Equity I USD 293,550 293,500 2,7473 23,2922 10,1221
LU0384405519 Vontobel Fund - Clean Technology A EUR 484,560 481,760 7,9655 39,6306 58,0431
LU0415414829 Vontobel Fund - Commodity B USD B USD 66,790 69,890 26,8875 30,7644 5,9640
LU0415415123 Vontobel Fund - Commodity C USD C USD 107,420 112,410 26,4754 29,9174 4,0155
LU0415415479 Vontobel Fund - Commodity H (hedged) H (Hdg) CHF 51,210 53,590 21,3068 33,6809 6,2763
LU0415415636 Vontobel Fund - Commodity H (hedged) H (Hdg) EUR 39,620 41,460 22,8527 37,0460 1,0972
LU0415416444 Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR HI (Hdg) EUR 74,030 77,470 23,1985 38,0642 3,3794
LU0415415800 Vontobel Fund - Commodity I USD I USD 92,010 96,280 27,3179 31,7746 8,4738
LU0759372450 Vontobel Fund - Dynamic Commodity HI (Hdg) CHF 50,350 50,610 8,0129 4,0859 -20,0227
LU0759371569 Vontobel Fund - Dynamic Commodity B USD B USD 56,130 56,410 12,5425 0,7727 -22,2462
LU0759371999 Vontobel Fund - Dynamic Commodity H (hedged) CHF H (Hdg) CHF 46,920 47,170 7,5626 3,1065 -22,0035
LU0759372021 Vontobel Fund - Dynamic Commodity H (hedged) EUR H (Hdg) EUR 48,390 48,640 8,9129 5,8399 -25,6796
LU0759372534 Vontobel Fund - Dynamic Commodity HI (hedged) EUR HI (Hdg) EUR 51,480 51,750 9,3923 6,6501 -24,2830
LU0759372880 Vontobel Fund - Dynamic Commodity I USD I USD 60,110 60,410 13,0064 1,7447 -20,3399
LU0040506734 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD 813,130 817,960 6,3869 25,5316 21,8906
LU0040507039 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 994,210 1000,110 6,3881 25,5374 21,9058
LU0137006218 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD 258,100 259,640 6,0947 24,7850 19,7285
LU0278093082 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I USD 255,130 256,630 6,9218 26,9095 25,5464
LU0218912235 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (Hdg) EUR 241,270 242,740 2,9397 31,7264 16,5725
LU0333249109 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (Hdg) EUR 214,500 215,810 2,6512 30,9444 14,4916
LU0368556220 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (Hdg) EUR 162,120 163,120 3,4588 33,1909 20,0978
LU0120692511 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity A EUR 308,350 308,900 18,2052 51,6362 27,4537
LU0120694483 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity B EUR 332,670 333,270 18,2028 51,6341 27,4647
LU0137005756 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity C EUR 287,510 288,030 17,8754 50,7261 25,1949
LU0278089486 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity I EUR 261,920 262,390 18,6716 52,9460 30,8096
LU0153585053 Vontobel Fund - European Value Equity A EUR 345,820 345,150 12,2355 21,8491 29,9375
LU0153585137 Vontobel Fund - European Value Equity B EUR 384,050 383,310 12,2330 21,8471 29,9398
LU0153585210 Vontobel Fund - European Value Equity C EUR 262,090 261,590 11,9230 21,1193 27,6184
LU0278085062 Vontobel Fund - European Value Equity I EUR 219,290 218,860 12,7513 23,0791 33,6238
LU0084408755 Vontobel Fund - Far East Equity B USD 702,700 704,300 5,4198 23,3323 27,0667
LU0084450369 Vontobel Fund - Far East Equity A USD 602,690 604,070 5,4194 23,3259 27,0603
LU0137007026 Vontobel Fund - Far East Equity C USD 282,600 283,250 5,1289 22,5939 24,7990
LU0278091540 Vontobel Fund - Far East Equity I USD 270,390 271,000 5,9202 24,5981 30,7083
LU0368556733 Vontobel Fund - Far East Equity HI (Hdg) EUR 199,630 200,100 2,1387 30,5112 24,6752
LU0384406087 Vontobel Fund - Future Resources A EUR 229,540 227,730 -3,0167 56,6612 13,4454
LU0384406160 Vontobel Fund - Future Resources B EUR 231,020 229,190 -3,0143 56,6662 13,4509
LU0384406244 Vontobel Fund - Future Resources C EUR 213,660 211,980 -3,2819 55,7289 11,4205
LU0384406327 Vontobel Fund - Future Resources I EUR 257,800 255,760 -2,6288 58,0335 16,4356
LU0218910023 Vontobel Fund - Global Equity A USD 403,780 403,260 10,8678 22,8522 44,6479
LU0218910536 Vontobel Fund - Global Equity B USD 421,730 421,180 10,8659 22,8553 44,6493
LU0218910965 Vontobel Fund - Global Equity C USD 393,030 392,530 10,5591 22,1205 42,0681
LU0278093595 Vontobel Fund - Global Equity I USD 333,210 332,770 11,3821 24,0968 48,7545
LU0218911690 Vontobel Fund - Global Equity H (Hdg) EUR 208,560 208,280 7,3392 28,9716 38,4401
LU0333249364 Vontobel Fund - Global Equity HC (Hdg) EUR 340,120 339,690 7,0368 28,1296 35,9012
LU0368555768 Vontobel Fund - Global Equity HI (Hdg) EUR 248,900 248,550 7,8236 30,2323 42,3018
LU0278093322 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) I USD 156,340 157,810 12,0742 18,0630 24,9356
LU0368556063 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) HI (Hdg) EUR 132,720 134,000 8,4580 23,8406 19,2667
LU0035748226 Vontobel Fund - Japanese Equity A JPY 6125,000 6126,000 13,7516 4,9225 7,9308
LU0035748655 Vontobel Fund - Japanese Equity B JPY 7452,000 7453,000 13,7572 4,9245 7,9362
LU0278094999 Vontobel Fund - Japanese Equity I JPY 9591,000 9593,000 14,4131 5,6163 10,1117
LU0138258404 Vontobel Fund - New Power A EUR 147,210 146,240 21,7517 8,0044 20,5868
LU0138259048 Vontobel Fund - New Power B EUR 148,500 147,530 21,7413 8,0000 20,5847
LU0138259550 Vontobel Fund - New Power C EUR 132,810 131,940 21,3542 7,3472 18,4323
LU0278090906 Vontobel Fund - New Power I EUR 116,850 116,080 22,3048 8,9307 23,7425
LU0384409263 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD 487,390 486,930 5,6850 25,0744 23,5977
LU0384410279 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I USD 544,070 543,550 6,1072 26,1605 26,8634
LU0384409693 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H (Hdg) EUR 419,410 419,060 1,9074 30,9919 17,9808
LU0384409933 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI (Hdg) EUR 464,110 463,710 2,3215 32,0483 20,9880
LU0571085330 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD 187,300 188,030 6,0538 24,5743 28,0658
LU0571085413 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 197,370 198,140 6,0598 24,5896 28,1025
LU0571085686 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders I USD 215,110 215,950 6,4757 25,6631 31,4684
LU0848326186 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) CHF 162,380 161,060 6,0378 24,1778 27,3953
LU0848326269 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) EUR 167,000 165,670 7,4508 27,6173 21,2253
LU0278085229 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity I CHF 217,900 218,950 16,9953 35,2275 40,1481
LU0035763456 Vontobel Fund - US Equity A USD 1570,180 1561,270 12,2885 23,1564 49,5718
LU0035765741 Vontobel Fund - US Equity B USD 1962,940 1951,800 12,2882 23,1561 49,5709
LU0137005913 Vontobel Fund - US Equity C USD 477,080 474,380 11,9777 22,4205 46,9047
LU0278092605 Vontobel Fund - US Equity I USD 408,320 405,990 12,8074 24,3984 53,8188
LU0368557038 Vontobel Fund - US Equity HI (Hdg) EUR 403,440 401,200 9,2209 30,6350 47,4831
LU0218912151 Vontobel Fund - US Equity H (Hdg) EUR 320,120 318,290 8,7549 29,3832 43,6482
Obbligazionari
ISIN Nome fondo Classe Valuta NAV OD NAV PR YTD Y1 Y3
LU0218908985 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A CHF 81,760 81,690 -0,6642 2,9407 16,5272
LU0218909108 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF 114,380 114,290 -0,6656 2,8638 16,5370
LU0278084842 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF 116,090 115,990 -0,5950 2,8017 16,4395
LU0105717663 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A EUR 97,880 97,660 -0,3766 5,3792 13,1275
LU0105717820 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR 172,830 172,450 -0,3804 5,3970 12,8428
LU0137004866 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C EUR 182,560 182,160 -0,5285 5,0403 11,7669
LU0278087514 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) I EUR 135,870 135,570 -0,2057 5,7848 14,0136
LU0080215030 Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR 35,090 35,080 -0,1991 -4,9446 1,8451
LU0080215204 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR 135,130 135,100 -0,1920 -4,8715 2,2086
LU0137004601 Vontobel Fund - Eastern European Bond C EUR 173,120 173,090 -0,3741 -5,2488 1,0153
LU0278087431 Vontobel Fund - Eastern European Bond I EUR 133,440 133,410 0,0750 -4,3167 3,9900
LU0563307551 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond A USD 60,810 61,590 -1,2925 1,7797 6,7999
LU0563307718 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD 100,550 101,850 -1,3049 1,8972 7,8510
LU0563307809 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond C USD 144,670 146,540 -1,4852 1,4879 6,5511
LU0563307981 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond I USD 107,490 108,870 -0,9967 2,5777 9,9952
LU0563308369 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) CHF 81,430 82,500 -5,7333 4,2227 8,2432
LU0563308443 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) EUR 86,310 87,440 -4,5138 7,0180 3,3529
LU0752070267 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF 95,180 94,700 -1,7145 1,6177 7,8769
LU0752071745 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 105,010 104,810 -1,6300 1,7637 7,8021
LU0926439562 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD 142,120 141,970 5,4164 5,0647 14,2288
LU0926439729 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD 148,900 148,740 5,7014 5,6765 16,2029
LU0926439992 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (Hdg) EUR 125,080 124,970 2,0645 10,4362 9,6424
LU0926440222 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (Hdg) EUR 130,760 130,620 2,3562 11,1432 11,3989
LU0153585566 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A EUR 112,070 112,160 -0,2403 4,6361 9,3403
LU0153585723 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 189,920 190,080 -0,2416 4,6564 9,4198
LU0153585996 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C EUR 231,090 231,280 -0,4180 4,2543 8,1679
LU0278087860 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR 179,410 179,550 0,0223 5,2505 11,2896
LU0035744233 Vontobel Fund - Euro Bond A EUR 156,930 157,100 -2,9919 1,8894 10,1101
LU0035744829 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR 436,920 437,390 -2,9929 1,8913 10,1275
LU0278087357 Vontobel Fund - Euro Bond I EUR 181,960 182,150 -2,7420 2,4665 12,0098
LU0414968270 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR 140,280 140,660 2,6865 7,1576 0,5952
LU0414968353 Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR 185,470 185,970 2,4979 6,7330 -0,6056
LU0414968437 Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR 150,770 151,180 2,9639 7,7930 2,3905
LU0416932159 Vontobel Fund - Global Convertible Bond A EUR 135,480 135,840 2,6908 7,1581 0,5940
LU0414968601 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (CHF) H (Hdg) CHF 130,450 130,810 1,3845 4,3181 5,0968
LU0414968783 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (USD) H (Hdg) USD 156,230 156,630 5,9935 1,7181 3,9813
LU0571066462 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR 145,510 144,610 4,6835 13,7864 10,4189
LU0571066975 Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR 152,970 152,020 4,9393 14,3958 12,2716
LU0571067437 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) CHF 138,930 138,080 3,3759 10,7818 15,3106
LU0571067601 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) USD 161,520 160,530 7,9439 7,8718 13,9327
LU0756125596 Vontobel Fund - High Yield Bond AS EUR 88,050 87,510 4,5092 13,3101 6,3547
LU0035736726 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF 123,350 123,440 -1,8262 -2,3201 5,9826
LU0035738771 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B CHF 240,600 240,760 -1,8196 -2,3148 5,9865
LU0137003116 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond C CHF 188,200 188,340 -2,0007 -2,7051 4,7445
LU0278084768 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF 136,090 136,190 -1,5743 -1,7876 7,3829
LU0035744662 Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD 117,600 117,290 2,0776 -0,2350 15,2451
LU0035745552 Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD 380,200 379,240 2,0758 -0,0795 15,3749
LU0278091383 Vontobel Fund - US Dollar Bond I USD 175,240 174,790 2,2031 0,1156 16,5620
Bilanciati
ISIN Nome fondo Classe Valuta NAV OD NAV PR YTD Y1 Y3
LU0505244698 Vontobel Fund - Target Return (EUR) C EUR 139,000 139,040 -2,5997 -1,8916 -7,1662
LU0505244771 Vontobel Fund - Target Return (EUR) I EUR 100,200 100,230 -2,1962 -0,9098 -4,4076
Di mercato monetario
ISIN Nome fondo Classe Valuta NAV OD NAV PR YTD Y1 Y3
LU0120688915 Vontobel Fund - EURO Money A EUR 81,300 81,330 0,4944 2,2799 2,1503
LU0120689640 Vontobel Fund - EURO Money B EUR 135,470 135,530 0,4970 2,3342 2,5589
LU0137009238 Vontobel Fund - EURO Money C EUR 159,240 159,320 0,3087 1,9201 1,3299
LU0278091037 Vontobel Fund - EURO Money I EUR 115,410 115,470 0,5839 2,5229 3,1459
LU0120694640 Vontobel Fund - Swiss Money A CHF 85,510 85,490 -1,3220 -2,4709 3,9028
LU0120694996 Vontobel Fund - Swiss Money B CHF 112,170 112,150 -1,3282 -2,4737 3,8866
LU0120690143 Vontobel Fund - US Dollar Money A USD 84,290 84,320 2,9079 -5,2417 2,9336
LU0120690226 Vontobel Fund - US Dollar Money B USD 140,380 140,420 2,9153 -5,0879 3,2351