Azionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0415415800 Vontobel Fund - Belvista Commodity I USD 77,020 77,040 12,9873 -0,1529 10,1646 LU0415416287 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 69,790 69,810 11,3345 -8,4077 2,2177 LU0415415479 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 46,160 46,180 9,6041 -9,1178 0,0125 LU0415415636 Vontobel Fund - Belvista Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 35,560 35,560 11,8943 -10,2700 5,3006 LU0415416444 Vontobel Fund - Belvista Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 65,320 65,340 12,0027 -9,6417 7,3812 LU0415414829 Vontobel Fund - Belvista Commodity (USD) B USD 56,920 56,930 12,8474 -0,9292 7,6063 LU0415415123 Vontobel Fund - Belvista Commodity (USD) C USD 92,870 92,890 12,7410 -1,5245 5,6851 LU0759371999 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 57,180 57,450 12,6800 -11,5341 1,2808 LU0759372450 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 60,140 60,400 12,8110 -10,8235 3,4226 LU0759372021 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 58,520 58,790 13,3889 -12,8129 6,1491 LU0759372534 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 61,190 61,450 13,5461 -12,6481 7,9379 LU0759371569 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (USD) B USD 64,670 64,950 14,3558 -3,5537 8,8965 LU0759372880 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (USD) I USD 67,910 68,190 14,4744 -2,9039 11,2489 LU0278091896 Vontobel Fund - China Stars Equity A USD 215,280 213,670 16,0924 -7,5803 72,5143 LU0278091979 Vontobel Fund - China Stars Equity B USD 244,800 242,960 16,0966 -7,5721 72,5412 LU0278092191 Vontobel Fund - China Stars Equity C USD 248,530 246,660 15,9790 -8,1266 69,4675 LU0278092514 Vontobel Fund - China Stars Equity I USD 234,720 232,950 16,2775 -6,7239 77,3320 LU0384405519 Vontobel Fund - Clean Technology A EUR 296,830 298,920 13,7890 -1,3526 22,3075 LU0384405600 Vontobel Fund - Clean Technology B EUR 300,450 302,560 13,7896 -1,3495 22,3131 LU0384405949 Vontobel Fund - Clean Technology I EUR 328,530 330,840 13,9463 -0,4937 25,5321 LU0040506734 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD 634,930 640,360 8,1429 -2,6546 23,2325 LU0040507039 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 769,620 776,200 8,1443 -2,6520 23,2412 LU0137006218 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD 202,570 204,310 8,0364 -3,2369 21,0381 LU0278093082 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I USD 192,960 194,600 8,3014 -1,7895 26,5544 LU0858753618 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (Hdg) EUR 101,170 102,040 7,4106 -11,0910 23,6047 LU0218912235 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (Hdg) EUR 196,170 197,870 7,2436 -11,9168 20,4605 LU0333249109 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (Hdg) EUR 176,780 178,310 7,1524 -12,4591 18,4614 LU0368556220 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (Hdg) EUR 128,720 129,820 7,4099 -11,1357 23,4487 LU0120692511 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity A EUR 209,410 209,570 12,0439 -11,6447 19,5295 LU0120694483 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity B EUR 224,000 224,170 12,0448 -11,6406 19,5432 LU0137005756 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity C EUR 196,280 196,430 11,9361 -12,1711 17,4064 LU0278089486 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity I EUR 172,890 173,020 12,2007 -10,8768 22,6779 LU0153585053 Vontobel Fund - European Value Equity A EUR 254,870 254,040 8,7144 -0,7064 3,3801 LU0153585137 Vontobel Fund - European Value Equity B EUR 281,760 280,850 8,7121 -0,7048 3,3906 LU0153585210 Vontobel Fund - European Value Equity C EUR 194,960 194,330 8,6068 -1,2961 1,5470 LU0278085062 Vontobel Fund - European Value Equity I EUR 157,390 156,880 8,8601 0,1527 6,1008 LU0084408755 Vontobel Fund - Far East Equity B USD 524,480 521,640 8,3167 3,3234 32,5191 LU0084450369 Vontobel Fund - Far East Equity A USD 452,890 450,430 8,3186 3,3239 32,5126 LU0137007026 Vontobel Fund - Far East Equity C USD 213,860 212,710 8,2086 2,7060 30,1596 LU0278091540 Vontobel Fund - Far East Equity I USD 197,380 196,300 8,4750 4,2192 35,9972 LU0368556733 Vontobel Fund - Far East Equity HI (Hdg) EUR 152,920 152,100 7,2295 -5,6515 33,3333 LU0218912409 Vontobel Fund - Far East Equity H (Hdg) EUR 187,750 186,750 7,0838 -6,4664 30,0388 LU0384406087 Vontobel Fund - Future Resources A EUR 181,890 184,100 14,1450 -8,2105 3,1532 LU0384406160 Vontobel Fund - Future Resources B EUR 182,310 184,520 14,1506 -8,2117 3,1515 LU0384406244 Vontobel Fund - Future Resources C EUR 170,960 173,040 14,0342 -8,7629 1,3096 LU0384406327 Vontobel Fund - Future Resources I EUR 199,430 201,840 14,3062 -7,4141 5,8658 LU0218910023 Vontobel Fund - Global Equity A USD 267,630 268,410 7,1309 6,7708 33,2877 LU0218910536 Vontobel Fund - Global Equity B USD 279,530 280,340 7,1313 6,7725 33,2941 LU0218910965 Vontobel Fund - Global Equity C USD 264,130 264,900 7,0241 6,1303 30,9119 LU0278093595 Vontobel Fund - Global Equity I USD 216,060 216,690 7,2790 7,6980 36,7944 LU0218911690 Vontobel Fund - Global Equity H (Hdg) EUR 145,240 145,680 6,2550 -3,2378 30,3536 LU0333249364 Vontobel Fund - Global Equity HC (Hdg) EUR 240,270 240,980 6,1498 -3,8074 28,2055 LU0368555768 Vontobel Fund - Global Equity HI (Hdg) EUR 169,660 170,160 6,4033 -2,3708 33,7064 LU0129603287 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A USD 214,490 213,920 7,3176 4,1478 7,9515 LU0129603360 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B USD 255,670 254,990 7,3159 4,2501 8,1257 LU0278093322 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) I USD 122,730 122,400 7,4788 5,1819 11,0355 LU0219097184 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H (Hdg) EUR 131,540 131,210 6,4239 -5,5300 5,3922 LU0368556063 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) HI (Hdg) EUR 109,670 109,380 6,5896 -4,7673 8,1558 LU0035748226 Vontobel Fund - Japanese Equity A JPY 5943,000 5907,000 4,7814 -10,6667 10,8670 LU0035748655 Vontobel Fund - Japanese Equity B JPY 7230,000 7186,000 4,7784 -10,6729 10,8582 LU0278094999 Vontobel Fund - Japanese Equity I JPY 9263,000 9207,000 4,9037 -10,0875 13,0926 LU0138258404 Vontobel Fund - New Power A EUR 138,210 139,110 14,3082 0,4725 19,7274 LU0138259048 Vontobel Fund - New Power B EUR 139,420 140,330 14,2974 0,4684 19,7149 LU0138259550 Vontobel Fund - New Power C EUR 124,970 125,780 14,1904 -0,1279 17,5856 LU0278090906 Vontobel Fund - New Power I EUR 109,360 110,070 14,4651 1,3437 22,8626 LU0384409180 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity A USD 344,520 341,690 11,8293 -5,5052 62,3279 LU0384409263 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD 358,200 355,260 11,8275 -5,5029 62,3422 LU0384410279 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I USD 391,970 388,740 11,9978 -4,6796 66,6254 LU0384409693 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H (Hdg) EUR 323,310 320,700 10,5296 -14,4434 58,7577 LU0384409933 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI (Hdg) EUR 350,640 347,790 10,6958 -13,7862 62,6647 LU0571085330 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD 139,430 140,630 10,6721 -4,1003 59,2223 LU0571085413 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 144,650 145,890 10,6727 -4,0894 59,2518 LU0571085686 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders I USD 154,560 155,880 10,8317 -3,2506 63,4455 LU0848325295 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders A USD 133,750 134,680 9,1169 -0,3576 10,1485 LU0848325378 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders B USD 137,160 138,120 9,1121 -0,3343 10,1796 LU0848326186 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) CHF 123,090 123,960 7,5336 -8,5200 2,3032 LU0848326269 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) EUR 126,050 126,930 8,2067 -9,7257 7,6614 LU0129602552 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity A CHF 207,480 207,470 11,9036 -6,4729 26,0442 LU0278085229 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity I CHF 146,210 146,200 12,0730 -5,6591 29,3692 LU0035763456 Vontobel Fund - US Equity A USD 1045,360 1047,200 8,7481 11,6981 42,3032 LU0035765741 Vontobel Fund - US Equity B USD 1306,850 1309,160 8,7482 11,6979 42,3018 LU0137005913 Vontobel Fund - US Equity C USD 322,030 322,610 8,6408 11,0275 39,7660 LU0278092605 Vontobel Fund - US Equity I USD 265,940 266,400 8,9013 12,6672 46,0387 LU0368557038 Vontobel Fund - US Equity HI (Hdg) EUR 275,780 276,280 8,0135 2,1786 43,2028 LU0218912151 Vontobel Fund - US Equity H (Hdg) EUR 223,340 223,760 7,8468 1,3569 39,7097
Obbligazionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0218908985 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A CHF 77,530 77,500 0,7431 0,7778 -5,0956 LU0218909108 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF 104,450 104,410 0,7391 0,8021 -5,0056 LU0278084842 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF 106,220 106,180 0,7648 0,9573 -4,2729 LU0105717663 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A EUR 91,000 90,930 1,1223 0,3106 0,0904 LU0105717820 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR 155,520 155,390 1,1315 0,3225 0,1675 LU0137004866 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C EUR 165,420 165,290 1,0631 -0,0544 -0,9402 LU0278087514 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) I EUR 121,360 121,260 1,2008 0,7471 1,4631 LU0080215030 Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR 37,890 37,890 1,6908 -2,5277 2,0728 LU0080215204 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR 136,250 136,240 1,6943 -2,4347 2,5593 LU0137004601 Vontobel Fund - Eastern European Bond C EUR 176,130 176,110 1,6330 -2,8195 1,3406 LU0278087431 Vontobel Fund - Eastern European Bond I EUR 132,780 132,760 1,7861 -1,8625 4,3786 LU0563307551 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond A USD 61,760 61,890 3,8979 -1,0234 9,8137 LU0563307718 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD 92,660 92,860 3,8971 -0,5347 11,0092 LU0563307809 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond C USD 134,570 134,850 3,8317 -0,9244 9,6881 LU0563307981 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond I USD 97,580 97,780 4,0181 0,1353 13,2338 LU0563308369 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) CHF 79,370 79,540 2,3847 -8,6669 2,8838 LU0563308443 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) EUR 83,470 83,650 3,0494 -9,8791 8,1078 LU0752070267 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF 95,490 95,920 4,0829 -0,3916 12,1124 LU0752071745 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 101,500 101,750 3,9959 -0,4121 11,0746 LU0926439562 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD 127,500 127,450 6,1859 6,2320 23,2047 LU0926439729 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD 131,830 131,780 6,2883 6,8362 25,3317 LU0926439992 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (Hdg) EUR 117,650 117,610 5,3268 -3,6840 20,7534 LU0926440222 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (Hdg) EUR 121,420 121,380 5,4268 -3,2356 22,5969 LU0153585566 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A EUR 105,520 105,540 2,0997 -0,8948 6,2716 LU0153585723 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 173,810 173,840 2,0970 -0,8556 6,3969 LU0153585996 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C EUR 213,360 213,400 2,0324 -1,2405 5,1812 LU0278087860 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR 162,070 162,100 2,1879 -0,3014 8,1981 LU0035744233 Vontobel Fund - Euro Bond A EUR 144,850 144,940 0,4299 0,3081 1,6945 LU0035744829 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR 399,800 400,040 0,4321 0,3212 1,7380 LU0278087357 Vontobel Fund - Euro Bond I EUR 164,350 164,450 0,5260 0,8901 3,4038 LU0414968270 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR 131,850 132,090 2,8953 -5,8685 -2,6865 LU0414968353 Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR 175,930 176,260 2,8289 -6,2407 -3,8476 LU0414968437 Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR 139,800 140,050 2,9986 -5,3102 -0,9494 LU0416932159 Vontobel Fund - Global Convertible Bond A EUR 127,340 127,570 2,9010 -5,8623 -2,6867 LU0414968601 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (CHF) H (Hdg) CHF 123,670 123,900 2,4156 -4,8248 -7,9636 LU0414968783 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (USD) H (Hdg) USD 140,870 141,120 3,7140 3,4860 -1,6221 LU0571066462 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR 130,230 130,210 4,3342 -1,8909 13,0371 LU0571066975 Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR 135,190 135,170 4,4261 -1,3212 15,0162 LU0571067437 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) CHF 125,460 125,450 3,6562 -0,8031 7,0355 LU0571067601 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) USD 138,860 138,840 5,1280 7,7272 14,3379 LU0756125596 Vontobel Fund - High Yield Bond AS EUR 88,850 88,840 4,2596 -4,6707 8,6628 LU0035736726 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF 124,020 124,140 0,2096 1,5536 -5,6273 LU0035738771 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B CHF 240,880 241,110 0,2081 1,5562 -5,6184 LU0137003116 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond C CHF 190,140 190,320 0,1446 1,1692 -6,7071 LU0278084768 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF 134,810 134,940 0,2656 1,9118 -4,6058 LU0129602636 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B CHF 211,410 211,400 11,9045 -6,4726 26,0420 LU0035744662 Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD 110,430 110,290 2,7162 10,7112 4,3451 LU0035745552 Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD 336,600 336,160 2,6834 10,7646 4,5196 LU0278091383 Vontobel Fund - US Dollar Bond I USD 154,270 154,070 2,7420 10,9829 5,4126
Partner
Top