Azionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0415415800 Vontobel Fund - Belvista Commodity I USD 67,910 69,020 2,6811 -11,9346 -9,5445 LU0415416287 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 60,520 61,530 0,8247 -13,8503 -19,1282 LU0415415479 Vontobel Fund - Belvista Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 39,870 40,540 -1,1359 -14,5292 -20,9607 LU0415415636 Vontobel Fund - Belvista Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 30,750 31,260 -3,2410 -17,6707 -19,7966 LU0415416444 Vontobel Fund - Belvista Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 56,710 57,640 -2,7606 -17,0179 -18,1910 LU0415414829 Vontobel Fund - Belvista Commodity (USD) B USD 50,000 50,820 2,1711 -12,6197 -11,6621 LU0415415123 Vontobel Fund - Belvista Commodity (USD) C USD 81,360 82,690 1,8001 -13,1361 -13,2308 LU0759371999 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 49,970 50,330 2,8357 -9,7211 -20,5804 LU0759372450 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 52,740 53,110 3,3142 -9,0420 -18,8615 LU0759372021 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 51,200 51,570 -0,7944 -13,0582 -19,8497 LU0759372534 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 53,770 54,140 -0,2227 -12,3125 -18,4438 LU0759371569 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (USD) B USD 57,450 57,840 4,7072 -7,7363 -11,3945 LU0759372880 Vontobel Fund - Belvista Dynamic Commodity (USD) I USD 60,560 60,970 5,2183 -7,0045 -9,4333 LU0278091896 Vontobel Fund - China Stars Equity A USD 198,010 193,550 9,4721 -1,0320 30,6535 LU0278091979 Vontobel Fund - China Stars Equity B USD 225,150 220,080 9,4703 -1,0307 30,6662 LU0278092191 Vontobel Fund - China Stars Equity C USD 227,940 222,820 9,0530 -1,6206 28,3354 LU0278092514 Vontobel Fund - China Stars Equity I USD 216,810 211,920 10,1137 -0,1209 34,2996 LU0384405519 Vontobel Fund - Clean Technology A EUR 314,280 309,270 20,4784 3,8599 18,7743 LU0384405600 Vontobel Fund - Clean Technology B EUR 318,110 313,040 20,4780 3,8591 18,7775 LU0384405949 Vontobel Fund - Clean Technology I EUR 349,250 343,670 21,1328 4,7635 21,9023 LU0040506734 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD 641,580 636,140 12,6300 5,8983 10,5389 LU0040507039 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 777,680 771,090 12,6313 5,8994 10,5444 LU0137006218 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD 204,130 202,400 12,2104 5,2690 8,5726 LU0278093082 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I USD 195,770 194,110 13,2515 6,8346 13,5097 LU0858753618 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (Hdg) EUR 101,110 100,270 7,3469 0,7231 2,8649 LU0218912235 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (Hdg) EUR 195,220 193,610 6,7243 -0,1994 0,2516 LU0333249109 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (Hdg) EUR 175,450 174,010 6,3462 -0,8141 -1,4437 LU0368556220 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (Hdg) EUR 128,620 127,550 7,3264 0,6810 2,8055 LU0120692511 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity A EUR 207,780 207,360 11,1718 -12,2993 13,8024 LU0120694483 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity B EUR 222,250 221,810 11,1695 -12,2963 13,8051 LU0137005756 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity C EUR 194,210 193,830 10,7556 -12,8204 11,7755 LU0278089486 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity I EUR 172,230 171,880 11,7723 -11,5363 16,7978 LU0153585053 Vontobel Fund - European Value Equity A EUR 277,660 273,420 18,4354 3,4886 10,5983 LU0153585137 Vontobel Fund - European Value Equity B EUR 306,960 302,270 18,4351 3,4929 10,6122 LU0153585210 Vontobel Fund - European Value Equity C EUR 211,800 208,580 17,9879 2,8705 8,6377 LU0278085062 Vontobel Fund - European Value Equity I EUR 172,150 169,520 19,0690 4,3839 13,5030 LU0084408755 Vontobel Fund - Far East Equity B USD 530,450 524,010 12,3123 7,7229 24,8567 LU0084450369 Vontobel Fund - Far East Equity A USD 458,040 452,480 12,3131 7,7239 24,8486 LU0137007026 Vontobel Fund - Far East Equity C USD 215,690 213,080 11,8868 7,0799 22,6296 LU0278091540 Vontobel Fund - Far East Equity I USD 200,440 197,990 12,9347 8,6554 28,1274 LU0368556733 Vontobel Fund - Far East Equity HI (Hdg) EUR 152,980 151,130 7,2716 2,2457 16,5207 LU0218912409 Vontobel Fund - Far East Equity H (Hdg) EUR 187,030 184,790 6,6731 1,3823 13,6822 LU0384406087 Vontobel Fund - Future Resources A EUR 170,570 168,680 7,0411 -14,1527 -12,4214 LU0384406160 Vontobel Fund - Future Resources B EUR 170,960 169,070 7,0440 -14,1552 -12,4225 LU0384406244 Vontobel Fund - Future Resources C EUR 159,870 158,110 6,6369 -14,6677 -13,9836 LU0384406327 Vontobel Fund - Future Resources I EUR 187,760 185,680 7,6174 -13,4108 -10,1197 LU0218910023 Vontobel Fund - Global Equity A USD 290,640 286,820 19,9130 9,4920 38,3856 LU0218910536 Vontobel Fund - Global Equity B USD 303,560 299,570 19,9122 9,4932 38,3827 LU0218910965 Vontobel Fund - Global Equity C USD 286,040 282,290 19,4597 8,8375 35,9126 LU0278093595 Vontobel Fund - Global Equity I USD 235,570 232,470 20,5566 10,4416 42,0122 LU0218911690 Vontobel Fund - Global Equity H (Hdg) EUR 155,410 153,400 13,6952 3,2968 25,6143 LU0333249364 Vontobel Fund - Global Equity HC (Hdg) EUR 256,330 253,030 13,2450 2,6346 23,4611 LU0368555768 Vontobel Fund - Global Equity HI (Hdg) EUR 182,260 179,900 14,3054 4,1962 28,7966 LU0129603287 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A USD 221,710 218,400 14,3352 5,5261 9,7011 LU0129603360 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B USD 264,280 260,330 14,3352 5,6321 9,8811 LU0278093322 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) I USD 127,380 125,470 14,9753 6,5698 12,8376 LU0219097184 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H (Hdg) EUR 133,880 131,910 8,3172 -0,3869 -0,5645 LU0368556063 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) HI (Hdg) EUR 112,120 110,460 8,9707 0,4930 2,1129 LU0035748226 Vontobel Fund - Japanese Equity A JPY 5520,000 5496,000 4,7334 -7,3917 2,1572 LU0035748655 Vontobel Fund - Japanese Equity B JPY 6715,000 6687,000 4,7242 -7,4080 2,1415 LU0278094999 Vontobel Fund - Japanese Equity I JPY 8631,000 8594,000 5,1883 -6,7837 4,2057 LU0138258404 Vontobel Fund - New Power A EUR 147,210 146,240 21,7517 8,0044 20,5868 LU0138259048 Vontobel Fund - New Power B EUR 148,500 147,530 21,7413 8,0000 20,5847 LU0138259550 Vontobel Fund - New Power C EUR 132,810 131,940 21,3542 7,3472 18,4323 LU0278090906 Vontobel Fund - New Power I EUR 116,850 116,080 22,3048 8,9307 23,7425 LU0384409180 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity A USD 323,800 318,530 7,7543 -1,0457 26,7708 LU0384409263 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD 336,660 331,180 7,7534 -1,0425 26,7800 LU0384410279 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I USD 369,900 363,850 8,3571 -0,1808 30,1225 LU0384409693 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H (Hdg) EUR 299,200 294,370 2,2871 -6,8928 14,9443 LU0384409933 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI (Hdg) EUR 325,840 320,560 2,8665 -6,1737 17,6998 LU0571085330 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD 135,400 134,280 10,7724 4,4166 26,3830 LU0571085413 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 140,470 139,300 10,7737 4,4312 26,4097 LU0571085686 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders I USD 150,690 149,440 11,3736 5,3387 29,7337 LU0848325295 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders A USD 137,350 135,150 15,4936 2,8056 15,2598 LU0848325378 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders B USD 140,850 138,600 15,4870 2,8296 15,2954 LU0848326186 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) CHF 124,410 122,450 13,5033 0,6925 3,2401 LU0848326269 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) EUR 127,490 125,470 9,4429 -3,0494 4,4743 LU0129602552 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity A CHF 212,780 211,570 19,8479 -5,7150 20,3421 LU0278085229 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity I CHF 150,540 149,680 20,5057 -4,8963 23,5087 LU0035763456 Vontobel Fund - US Equity A USD 1149,250 1129,400 23,2257 12,7561 51,6402 LU0035765741 Vontobel Fund - US Equity B USD 1436,730 1411,910 23,2261 12,7565 51,6407 LU0137005913 Vontobel Fund - US Equity C USD 353,060 346,970 22,7654 12,0830 48,9372 LU0278092605 Vontobel Fund - US Equity I USD 293,550 288,460 23,8975 13,7397 55,6300 LU0368557038 Vontobel Fund - US Equity HI (Hdg) EUR 299,760 294,640 17,4056 7,2870 41,4563 LU0218912151 Vontobel Fund - US Equity H (Hdg) EUR 241,850 237,720 16,7850 6,4106 38,0265
Obbligazionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0218908985 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A CHF 79,080 78,920 7,3109 7,0395 -0,0168 LU0218909108 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF 106,540 106,320 7,3084 7,0644 0,0760 LU0278084842 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF 108,300 108,100 7,2909 7,1165 0,6416 LU0105717663 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A EUR 95,260 95,520 5,8562 6,4133 3,9010 LU0105717820 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR 162,320 162,760 5,5534 6,1123 3,6791 LU0137004866 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C EUR 172,530 173,000 5,4069 5,8207 2,6353 LU0278087514 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) I EUR 126,720 127,060 5,6704 6,3980 4,8399 LU0080215030 Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR 38,850 38,700 4,2673 8,1962 -0,4674 LU0080215204 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR 139,690 139,150 4,2618 8,3120 0,0000 LU0137004601 Vontobel Fund - Eastern European Bond C EUR 180,260 179,560 4,0162 7,8949 -1,1787 LU0278087431 Vontobel Fund - Eastern European Bond I EUR 136,490 135,960 4,6301 8,9306 1,7671 LU0563307551 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond A USD 63,130 62,680 9,4628 8,2151 4,0917 LU0563307718 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD 94,710 94,050 9,4556 8,7395 5,2213 LU0563307809 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond C USD 137,290 136,330 9,1821 8,3110 3,9612 LU0563307981 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond I USD 100,030 99,330 9,9029 9,4608 7,3202 LU0563308369 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) CHF 79,760 79,220 7,4473 6,4351 -5,9313 LU0563308443 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) EUR 84,030 83,450 3,7407 2,6007 -4,8466 LU0752070267 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF 95,940 94,590 9,2076 8,5699 4,8156 LU0752071745 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 106,380 105,200 8,9959 8,6730 4,6223 LU0926439562 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD 133,780 132,920 14,8363 13,4498 19,5139 LU0926439729 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD 138,690 137,800 15,2517 14,0979 21,5785 LU0926439992 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (Hdg) EUR 121,650 120,900 8,9078 7,1523 8,6161 LU0926440222 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (Hdg) EUR 125,850 125,060 9,2732 7,6377 10,2690 LU0153585566 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A EUR 112,030 111,970 8,3986 6,4168 6,8993 LU0153585723 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 184,530 184,440 8,3940 6,4494 7,0173 LU0153585996 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C EUR 226,120 226,020 8,1345 6,0401 5,7921 LU0278087860 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR 172,520 172,430 8,7768 7,0489 8,8386 LU0035744233 Vontobel Fund - Euro Bond A EUR 158,760 157,860 10,0742 10,6005 7,9225 LU0035744829 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR 438,170 435,700 10,0708 10,6071 7,9635 LU0278087357 Vontobel Fund - Euro Bond I EUR 180,600 179,570 10,4655 11,2411 9,7872 LU0414968270 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR 128,980 129,500 0,6555 -5,1548 -8,6932 LU0414968353 Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR 171,780 172,480 0,4033 -5,5323 -9,7842 LU0414968437 Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR 137,120 137,670 1,0241 -4,5989 -7,0751 LU0416932159 Vontobel Fund - Global Convertible Bond A EUR 124,560 125,060 0,6545 -5,1550 -8,6973 LU0414968601 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (CHF) H (Hdg) CHF 120,740 121,230 4,4202 -1,7431 -10,2318 LU0414968783 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (USD) H (Hdg) USD 139,710 140,240 6,0174 0,2015 -0,5011 LU0571066462 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR 132,200 132,290 5,9125 0,1060 4,8873 LU0571066975 Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR 137,610 137,700 6,2954 0,6952 6,7241 LU0571067437 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) CHF 127,100 127,190 9,6648 3,7001 3,2522 LU0571067601 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) USD 142,940 143,010 11,5388 5,7467 14,3803 LU0756125596 Vontobel Fund - High Yield Bond AS EUR 88,230 88,290 5,6082 -2,6719 0,8717 LU0035736726 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF 128,590 128,280 8,5067 8,5231 0,5988 LU0035738771 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B CHF 249,760 249,150 8,5068 8,5232 0,6065 LU0137003116 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond C CHF 196,790 196,320 8,2402 8,1046 -0,5615 LU0278084768 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF 140,010 139,670 8,7478 8,9070 1,6824 LU0129602636 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B CHF 216,810 215,580 19,8486 -5,7152 20,3410 LU0035744662 Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD 117,020 117,400 12,1871 14,9535 14,8632 LU0035745552 Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD 356,110 357,280 11,9699 14,8990 14,8849 LU0278091383 Vontobel Fund - US Dollar Bond I USD 163,140 163,660 11,9845 15,3536 15,6361
Partner
Top