Azionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0278091896 Vontobel Fund - China Stars Equity A USD 192,900 195,300 -10,0973 -11,1789 14,0680 LU0278091979 Vontobel Fund - China Stars Equity B USD 222,220 224,990 -10,0966 -11,1656 14,0948 LU0278092191 Vontobel Fund - China Stars Equity C USD 224,120 226,910 -10,2416 -11,6959 12,0578 LU0278092514 Vontobel Fund - China Stars Equity I USD 215,250 217,920 -9,8713 -10,3418 17,2776 LU0384405519 Vontobel Fund - Clean Technology A EUR 296,640 295,680 -16,1015 -5,1389 -0,4898 LU0384405600 Vontobel Fund - Clean Technology B EUR 300,260 299,280 -16,1004 -5,1371 -0,4872 LU0384405949 Vontobel Fund - Clean Technology I EUR 331,490 330,400 -15,9060 -4,3126 2,1352 LU0415415800 Vontobel Fund - Commodity I USD 56,260 55,800 -22,1977 -26,0861 -29,2349 LU0415416287 Vontobel Fund - Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 49,080 48,690 -23,3999 -26,4904 -33,6222 LU0415415479 Vontobel Fund - Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 32,210 31,950 -23,5587 -26,9879 -35,1256 LU0415415636 Vontobel Fund - Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 24,880 24,690 -25,4197 -31,1185 -35,0561 LU0415416444 Vontobel Fund - Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 46,090 45,720 -25,2756 -30,5978 -33,6548 LU0415414829 Vontobel Fund - Commodity (USD) B USD 41,210 40,880 -22,3740 -26,6677 -30,8869 LU0415415123 Vontobel Fund - Commodity (USD) C USD 66,800 66,260 -22,4851 -27,1067 -32,1175 LU0759371999 Vontobel Fund - Dynamic Commodity (CHF) H (Hdg) CHF 40,280 39,720 -20,8518 -26,0475 -35,8997 LU0759372450 Vontobel Fund - Dynamic Commodity (CHF) HI (Hdg) CHF 42,780 42,190 -20,6086 -25,3770 -34,3005 LU0759372021 Vontobel Fund - Dynamic Commodity (EUR) H (Hdg) EUR 41,440 40,860 -22,7154 -30,0591 -35,8415 LU0759372534 Vontobel Fund - Dynamic Commodity (EUR) HI (Hdg) EUR 43,700 43,090 -22,6001 -29,5502 -34,7956 LU0759371569 Vontobel Fund - Dynamic Commodity (USD) B USD 47,360 46,700 -19,5151 -25,5694 -31,5720 LU0759372880 Vontobel Fund - Dynamic Commodity (USD) I USD 50,180 49,480 -19,3445 -24,9722 -30,0136 LU0040506734 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A USD 536,580 520,510 -19,3229 -16,8472 -10,5112 LU0040507039 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 654,160 634,560 -19,3234 -16,8424 -10,5035 LU0137006218 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C USD 171,040 165,920 -19,4543 -17,3429 -12,1017 LU0278093082 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I USD 165,710 160,740 -19,0883 -16,0592 -8,0471 LU0858753618 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (Hdg) EUR 83,420 80,970 -22,1393 -21,0338 -13,3601 LU0218912235 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (Hdg) EUR 161,530 156,770 -22,3301 -21,7318 -15,6457 LU0333249109 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (Hdg) EUR 144,610 140,350 -22,4611 -22,2025 -17,1337 LU0368556220 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (Hdg) EUR 107,110 103,950 -22,0962 -20,9754 -13,3554 LU0120692511 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity A EUR 172,980 168,480 -30,0469 -20,0813 -17,7683 LU0120694483 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity B EUR 186,540 181,690 -30,0484 -20,0771 -17,7586 LU0137005756 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity C EUR 162,370 158,150 -30,1634 -20,5587 -19,2310 LU0278089486 Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity I EUR 145,360 141,580 -29,8862 -19,3878 -15,6012 LU0153585053 Vontobel Fund - European Value Equity A EUR 249,430 246,700 -16,1523 -5,9256 -6,8652 LU0153585137 Vontobel Fund - European Value Equity B EUR 277,000 273,970 -16,1546 -5,9295 -6,8626 LU0153585210 Vontobel Fund - European Value Equity C EUR 190,400 188,320 -16,2856 -6,4879 -8,5231 LU0278085062 Vontobel Fund - European Value Equity I EUR 156,280 154,570 -15,9288 -5,0777 -4,3808 LU0084408755 Vontobel Fund - Far East Equity B USD 470,180 472,620 -14,6950 -12,3684 3,2697 LU0084450369 Vontobel Fund - Far East Equity A USD 404,790 406,900 -14,6957 -12,3702 3,2644 LU0137007026 Vontobel Fund - Far East Equity C USD 190,450 191,440 -14,8343 -12,8925 1,4258 LU0278091540 Vontobel Fund - Far East Equity I USD 178,720 179,650 -14,4608 -11,5679 6,0360 LU0368556733 Vontobel Fund - Far East Equity HI (Hdg) EUR 133,990 134,700 -17,8530 -16,9672 -0,2828 LU0218912409 Vontobel Fund - Far East Equity H (Hdg) EUR 162,860 163,730 -18,0661 -17,7475 -2,8398 LU0384406087 Vontobel Fund - Future Resources A EUR 127,290 126,290 -26,7354 -31,8316 -38,3881 LU0384406160 Vontobel Fund - Future Resources B EUR 128,110 127,100 -26,7357 -31,8274 -38,3850 LU0384406244 Vontobel Fund - Future Resources C EUR 119,330 118,400 -26,8587 -32,2412 -39,4909 LU0384406327 Vontobel Fund - Future Resources I EUR 141,490 140,370 -26,5636 -31,2354 -36,7614 LU0218910023 Vontobel Fund - Global Equity A USD 266,500 263,430 -13,2132 -1,6086 13,6327 LU0218910536 Vontobel Fund - Global Equity B USD 278,350 275,140 -13,2127 -1,6076 13,6315 LU0218910965 Vontobel Fund - Global Equity C USD 261,270 258,270 -13,3525 -2,1975 11,5992 LU0278093595 Vontobel Fund - Global Equity I USD 217,300 214,790 -12,9769 -0,7135 16,6627 LU0218911690 Vontobel Fund - Global Equity H (Hdg) EUR 139,980 138,450 -16,5345 -7,4879 7,0020 LU0333249364 Vontobel Fund - Global Equity HC (Hdg) EUR 230,050 227,530 -16,6606 -8,0315 5,0840 LU0368555768 Vontobel Fund - Global Equity HI (Hdg) EUR 165,150 163,340 -16,3162 -6,6474 9,7196 LU0129603287 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A USD 188,250 185,760 -15,1516 -7,8550 -6,8978 LU0129603360 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B USD 231,550 228,480 -15,1461 -7,7652 -6,6638 LU0278093322 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) I USD 112,230 110,740 -14,9571 -6,9555 -4,1532 LU0219097184 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H (Hdg) EUR 115,140 113,660 -18,4445 -13,3960 -12,3144 LU0368556063 Vontobel Fund - Global Equity (ex US) HI (Hdg) EUR 96,970 95,730 -18,2516 -12,5924 -9,9796 LU0035748226 Vontobel Fund - Japanese Equity A JPY 6125,000 6126,000 13,7516 4,9225 7,9308 LU0035748655 Vontobel Fund - Japanese Equity B JPY 7452,000 7453,000 13,7572 4,9245 7,9362 LU0278094999 Vontobel Fund - Japanese Equity I JPY 9591,000 9593,000 14,4131 5,6163 10,1117 LU0138258404 Vontobel Fund - New Power A EUR 147,210 146,240 21,7517 8,0044 20,5868 LU0138259048 Vontobel Fund - New Power B EUR 148,500 147,530 21,7413 8,0000 20,5847 LU0138259550 Vontobel Fund - New Power C EUR 132,810 131,940 21,3542 7,3472 18,4323 LU0278090906 Vontobel Fund - New Power I EUR 116,850 116,080 22,3048 8,9307 23,7425 LU0384409180 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity A USD 317,140 320,820 -9,7710 -9,0026 9,9505 LU0384409263 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD 331,390 335,240 -9,7709 -8,9983 9,9608 LU0384410279 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I USD 366,130 370,370 -9,5557 -8,2017 12,8632 LU0384409693 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H (Hdg) EUR 289,630 293,040 -13,3260 -14,5054 3,1960 LU0384409933 Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI (Hdg) EUR 317,270 321,000 -13,0958 -13,7197 5,7144 LU0571085330 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD 128,070 126,300 -13,5085 -9,4190 7,1155 LU0571085413 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD 134,110 132,250 -13,5046 -9,3979 7,1490 LU0571085686 Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders I USD 144,670 142,660 -13,3087 -8,6158 9,9719 LU0848325295 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders A USD 126,180 125,110 -13,3331 -4,7374 -1,7156 LU0848325378 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders B USD 130,240 129,140 -13,3360 -4,7300 -1,6783 LU0848326186 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) CHF 113,050 112,120 -14,4427 -4,8376 -7,3490 LU0848326269 Vontobel Fund - Sustainable Global Leaders H (Hdg) EUR 115,840 114,920 -16,6319 -10,3891 -7,5868 LU0129602552 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity A CHF 200,930 196,930 -13,4601 -0,5721 3,2860 LU0278085229 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity I CHF 143,170 140,320 -13,2605 0,2901 5,9987 LU0035763456 Vontobel Fund - US Equity A USD 1045,350 1044,080 -13,5697 -0,8748 20,6389 LU0035765741 Vontobel Fund - US Equity B USD 1306,840 1305,250 -13,5694 -0,8743 20,6387 LU0137005913 Vontobel Fund - US Equity C USD 319,900 319,510 -13,7093 -1,4669 18,4836 LU0278092605 Vontobel Fund - US Equity I USD 268,600 268,270 -13,3360 0,0245 23,8585 LU0368557038 Vontobel Fund - US Equity HI (Hdg) EUR 269,580 269,390 -16,6161 -5,9189 16,7620 LU0218912151 Vontobel Fund - US Equity H (Hdg) EUR 216,450 216,310 -16,7532 -6,6744 13,8851
Obbligazionari
ISIN Nome fondo Classe: Valuta: NAV OD: NAV PR: YTD: 1Y: 3Y: DOC:
LU0218908985 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A CHF 72,780 72,290 -4,9882 0,9241 -3,3398 LU0218909108 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B CHF 100,050 99,370 -4,9799 0,9672 -3,2360 LU0278084842 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF 101,660 100,970 -4,9297 0,8678 -2,9420 LU0105717663 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A EUR 85,710 85,110 -10,0063 -5,5110 -3,9988 LU0105717820 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B EUR 148,030 146,990 -10,0122 -5,7794 -4,2311 LU0137004866 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C EUR 157,010 155,910 -10,0951 -6,0102 -5,1757 LU0278087514 Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) I EUR 115,850 115,040 -9,9215 -5,4672 -3,1840 LU0080215030 Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR 35,700 35,520 -7,3209 -2,1127 -5,4765 LU0080215204 Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR 133,770 133,080 -7,3101 -1,9282 -5,0266 LU0137004601 Vontobel Fund - Eastern European Bond C EUR 172,190 171,300 -7,4048 -2,3091 -6,1430 LU0278087431 Vontobel Fund - Eastern European Bond I EUR 131,190 130,500 -7,1681 -1,3683 -3,3591 LU0563307551 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond A USD 51,960 50,960 -12,2468 -8,2736 -13,1317 LU0563307718 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B USD 82,770 81,180 -12,2418 -7,9394 -12,1689 LU0563307809 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond C USD 119,660 117,360 -12,3392 -8,3215 -13,2273 LU0563307981 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond I USD 87,790 86,100 -12,0854 -7,3434 -10,4145 LU0563308369 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) CHF 68,230 66,930 -13,6216 -8,4881 -17,6122 LU0563308443 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H (Hdg) EUR 72,110 70,740 -15,5917 -13,4957 -17,5226 LU0752070267 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B CHF 83,160 82,160 -12,5064 -7,9476 -12,2947 LU0752071745 Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B EUR 94,860 93,880 -12,2885 -7,7955 -12,2642 LU0926439562 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD 112,490 111,220 -15,5107 -10,0180 -7,3738 LU0926439729 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD 117,050 115,730 -15,3804 -9,5024 -5,7643 LU0926439992 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (Hdg) EUR 100,370 99,250 -18,8208 -15,4992 -12,7521 LU0926440222 Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (Hdg) EUR 104,140 102,990 -18,7549 -15,0986 -11,4154 LU0153585566 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A EUR 102,100 101,120 -7,2493 -3,2725 -0,6561 LU0153585723 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 170,880 169,250 -7,2564 -3,2499 -0,5702 LU0153585996 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield C EUR 208,880 206,900 -7,3497 -3,6176 -1,7128 LU0278087860 Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR 160,340 158,810 -7,1139 -2,7004 1,1290 LU0035744233 Vontobel Fund - Euro Bond A EUR 147,300 147,990 -4,3072 0,8148 4,0923 LU0035744829 Vontobel Fund - Euro Bond B EUR 409,020 410,920 -4,3071 0,8208 4,1240 LU0278087357 Vontobel Fund - Euro Bond I EUR 169,200 169,980 -4,1577 1,3963 5,9089 LU0414968270 Vontobel Fund - Global Convertible Bond B EUR 125,080 124,010 -6,8791 -5,6570 -12,4641 LU0414968353 Vontobel Fund - Global Convertible Bond C EUR 166,160 164,740 -6,9757 -6,0340 -13,5079 LU0414968437 Vontobel Fund - Global Convertible Bond I EUR 133,490 132,340 -6,7221 -5,0974 -10,8997 LU0416932159 Vontobel Fund - Global Convertible Bond A EUR 120,800 119,760 -6,8692 -5,6545 -12,4589 LU0414968601 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (CHF) H (Hdg) CHF 116,710 115,700 -4,5984 -0,2154 -12,9345 LU0414968783 Vontobel Fund - Global Convertible Bond (USD) H (Hdg) USD 137,770 136,560 -3,2081 0,1401 -7,9170 LU0571066462 Vontobel Fund - High Yield Bond B EUR 110,220 109,090 -19,4004 -16,3796 -14,6111 LU0571066975 Vontobel Fund - High Yield Bond I EUR 115,120 113,950 -19,2763 -15,9217 -13,1498 LU0571067437 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) CHF 105,610 104,520 -17,4481 -11,5628 -15,0312 LU0571067601 Vontobel Fund - High Yield Bond H (Hdg) USD 121,140 119,890 -16,1588 -11,2483 -10,1731 LU0756125596 Vontobel Fund - High Yield Bond AS EUR 71,060 70,330 -19,4970 -16,8019 -17,9107 LU0035736726 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF 120,210 120,210 -1,3601 2,5668 -3,1004 LU0035738771 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B CHF 234,210 234,220 -1,3631 2,5607 -3,0985 LU0137003116 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond C CHF 184,080 184,080 -1,4656 2,1639 -4,2186 LU0278084768 Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF 131,630 131,630 -1,2482 2,9492 -2,0356 LU0129602636 Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B CHF 205,050 200,970 -13,4590 -0,5717 3,2841 LU0035744662 Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD 101,020 100,040 -10,2763 -3,9870 -2,6659 LU0035745552 Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD 317,120 314,070 -10,3420 -4,0762 -2,6558 LU0278091383 Vontobel Fund - US Dollar Bond I USD 145,790 144,390 -10,1437 -3,7478 -1,8715
Partner
Top